Spartan Finance - Get Rich or Die Trying 2008

“Get rich or die trying” in 10 stappen.

Curtis James Jackson III, beter bekend als de Amerikaanse rapper 50 Cent, gaf in 2003 zijn album de toepasselijke titel: Get Rich or Die Tryin'. Deze instelling wordt tegenwoordig door velen gebezigd en ons in zekere zin ook door de samenleving opgelegd. Rijk worden was voor veel mensen een ongrijpbare droom, maar de huidige generatie probeert die droom werkelijkheid te maken, vaak koste wat kost. Onder vindt je een stappenplan dat velen heeft geholpen hun financiële droom te verwezenlijken. Let wel op: indien je niet tevreden bent zal je zelfs met de grootste rijkdom niet gelukkig zijn. Rijkdom is immers niet hetzelfde als geluk.

I: Stel een financieel levensplan op

In tegenstelling tot het maken van vakantieplannen, nemen de meeste personen er niet de tijd voor om een gedegen financieel levensplan te maken. Terwijl dat laatste véél en véél belangrijker is. Veel mensen zien echter tegen het maken van een financieel levensplan op, terwijl ze uitzien naar het maken van vakantieplannen. Hoe begin je dus met het opstellen van een financieel levensplan? Schrijf op hoeveel inkomsten je op dit moment in je leven nodig hebt en hoeveel je over tien en over vijfentwintig jaar wilt hebben. Nu je dit hebt uiteengezet is het de vraag hoe je dat voor elkaar kan krijgen, hierbij kan een PC met daarop een financieel planningsprogramma van groot nut zijn. Een dergelijk computerprogramma stelt je allereerst vragen om zowel je huidige huishoudboekje als je wensen voor de middellange en lange termijn in kaart te brengen. Vervolgens calculeert het programma hoe elk jaar eruit komt/ moet komen te zien om je doel te behalen. Bovendien geeft het programma suggesties voor punten waarop je nog moet of kan ingrijpen om de route naar je doel te optimaliseren.

II: De zelfvervullende profetie

Het principe van de zelfvervullende profetie gaat ervan uit dat hetgeen je verwacht te gebeuren ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Het mechanisme hierachter is dat mensen zichzelf bijsturen om aan hun verwachtingen te voldoen. Veel mensen hebben vaak van nature de neiging om te denken dat succes en dus financiële rijkdom niet voor hen in de wieg is gelegd, terwijl sommige anderen denken dat rijk worden een keuze is. Denk dus als een miljonair en draag jezelf ook als zodanig uit (dit kan je beter op zakelijk dan op sociaal vlak doen anders kan je veel vrienden gaan verliezen, sommigen “diehards” trekken ten behoeve van winstmaximalisatie dit principe echter door in hun hele leven). De woorden ‘onmogelijk’ en ‘kan niet’ komen vanaf nu niet meer in jouw vocabulaire voor. Pak kansen die geboden worden met beide handen aan en werk hard om deze kansen ook volledig te benutten.

III: Sta open voor mogelijkheden

Het vereist een grote mate van creativiteit en zakelijk instinct om het gat in de markt te ontdekken en daar ook daadwerkelijk rijk van te worden. Veel mensen vinden het daarom gemakkelijker om te profiteren van het slimme idee van een ander (bijvoorbeeld: de beginperiode van het internet of de verschuiving in de telecom-branche).

IV: Kennis = macht

Probeer het onnodig een beroep doen op financiële raadgevers zoveel mogelijk te elimineren. Ja, ook zij moeten ergens aan verdienen, maar zo min mogelijk aan jou of jouw goedgelovigheid. Verdiep je in de materie, indien je daartoe in staat bent. Let wel: budgetteren, begroten en administreren is demotiverend werk. Stel jezelf voor ogen dat het op de lange duur wel aanzienlijk gaat schelen in de kosten. Als bonus ben je van niemand meer afhankelijk en is de kans dat jij nu nog door iemand wordt opgelicht een heel stuk kleiner geworden.

V: Werkethiek

Geld rolt normalerwijze niet vanzelf naar je toe. Uit onderzoek is gebleken dat miljonairs harder werken dan gemiddeld. Ga er maar vanuit dat de kans op het miljonairschap door een 9:00 tot 17:00 mentaliteit flink vermindert. Werk jezelf uit de naad, maar doe dat wel met plezier en ken je eigen grenzen voordat je er tegen aan botst (bijvoorbeeld: ‘burn-out’). Als je hier niet voor waakt zit je binnen de kortste keren overspannen thuis, of erger.

VI: Neem gecalculeerde risico’s

Wie al het mogelijke risico wil mijden wordt nooit echt rijk. Zoek echter wel naar relatief veilige investeringen met een hoog rendement en beleg alleen wat je jezelf kan veroorloven te verliezen. De experts zorgen er doorgaans voor om een aandelenportefeuille met een rendement van twaalf procent op jaarbasis. Dit wordt doorgaans bereikt door een deel in aandelen met hoge risico’s en rendementen van 20 tot 30% te beleggen, de rest wordt veel behoudender belegd. Bega niet de fout door te beleggen in een aanbieding met een uitzonderlijk hoog rendement, het addertje onder het gras (en dus niet jij) zal daar vooral rijk van worden.

VII: Verbreedt je cashflow

Zoek naast je gewone salaris nog een of meerdere additionele bronnen van inkomsten (bijvoorbeeld door een pandje te kopen en dat te verhuren (niet iedereen is daar geschikt voor) of beleg in aandelen). Het voordeel hiervan is ook dat je in geval van het wegvallen van de ene bron, nog andere bronnen hebt om je inkomen aan te vullen.

VIII: Vinger op de knip

Miljonairs letten juist op de centen en geven hun geld dan ook niet lukraak uit. Heb je het eenmaal voor elkaar dat je aanzienlijk meer binnen krijgt, houdt dan toch je uitgavenpatroon in de gaten (koop niet meteen een dure auto, of ga niet ineens verre reizen maken). Zo gewonnen, zo geronnen. Experts raden aan om aan het begin van de maand 10% van je inkomen op een spaarrekening te zetten. Houd goed de vinger aan de pols bij al je rekeningen en schuw niet om over te stappen als je ergens anders meer rente kan krijgen. Ook auto’s zijn een enorme aderlating, koop auto’s dan ook bij voorkeur tweedehands in plaats van nieuw. Schaf geen dure, extravagante kleding aan, leef gematigd en het belangrijkste van allemaal: maak geen schulden (afgezien van je hypotheek).

IX: Inspiratie doet leven

Helemaal in je uppie over een lange periode consequent gemotiveerd blijven is een lastige taak. Vaak resulteert dat er op termijn in dat je je ideeën schroomt om te zetten in daden (geen directe drang). Ga daarom op zoek naar een partner die vergelijkbare doelen stelt (hier zit ook overlap met punt II). Vraag aan iemand waartegen je opkijkt of hij of zij je sparring partner of nog beter je mentor wil zijn.

X: Geduld is een schone zaak

Rijk worden is een langdurig proces. Blijf rustig, houdt je ogen open en blijf gedisciplineerd! Bij punt I hadden we het niet voor niets over een levensplan, een plan voor je hele leven.  Spartan Finance - Get Rich or Die Trying 2008

“Get rich or die trying” in 10 steps.

Curtis James Jackson III, better known as the American rapper 50 Cent, entitled his 2003 album with the following self-explanatory name: Get Rich or Die Tryin'. This attitude manifests itself in many individuals and is even in certain ways dictated by current society. Becoming rich was for many people an unrealizable dream, but the current generation does try to make this dream come true, often by annihilating any obstacle in their way. Below you will find a step by step routine that has helped many to pursue their financial dream. Please note: if you do not develop a sense of compliance, even the highest amount of wealth can not make you happy. Wealth does not equate happiness.

I: Design a financial plan for your personal life

In contrary to making holiday plans, most do not invest time and effort to make a calculated financial plan for their personal life. The latter is however of far greater importance. Many people resent to making a financial plan for their personal life, while at the same time looking forward to making explicit plans for their next holiday. So how to start with the design of the financial plan of your personal life? Write down the exact amount of income on this moment in your life and how much you strive to have after ten or twentyfive years. After establishing this, the next question would be how to achieve this? A PC with a financial planning program can prove useful to help answer this question. Such a computer program asks questions to determine both your current financial situation and your future goals. The next step this program takes is to calculate how your financial situation should become for each year in between these two scenarios in order to achieve your set goals. Another interesting feature is that such a program gives suggestions for points that can or must be altered in order to optimalize the route that leads to your set goal.

II: The self-fulfilling prophecy

The principle of the self-fulfilling prophecy consists of the theory that what you expect to happen, will actually happen. The mechanism involved is that people steer themselves in order to comply to their set expectations. Many people naturally think that success and thus financial wealth is not meant to be for them personally, in contradiction some other people think that becoming rich is a choice. Therefore, you should start thinking as a millionaire and communicate yourself as such to others (this should better be done on a business level then on a social level, otherwise you can lose a lot of friends, however some “diehards” do this in their entire life in order to maximalize their profit). Words such as ‘impossible’ or ‘can not’ should no longer be in your vocabulary. See chances, embrace chances and work hard to maximalize the benefit of these chances to their full extent.

III: Observe and visualize possibilities

A large degree of creativity and business instinct is needed to see a hiatus that lies open for exploit and after that actually get rich off of doing just that. A lot of people therefore find refuge in taking profit of the smart ideas of others (examples are the start of the medium internet or the shift in the telecom business).

IV: Knowledge = power

Try to eliminate the unnecessary use of financial experts as much as possible. Yes, they also need to make a living, but preferably as little as possible off of your gullibility. Broaden the knowledge of the subject at hand, if you know you are capable to do so. Warning: developing and computing budgets, and the subsequent administration is not the most inspiring work (and that is an understatement). Keep in mind however that on the long run this is going to save you substantial costs. Add to this that you do not depend on others anymore and you have just substantially decreased the chance that someone is going to rip you off.

V: Working ethics

Money does not come without effort. Research shows that millionaires work harder than your average neighbor. A nine to five mentality does decrease your chance on making a fortune intensively. Work hard, but take pleasure in doing so and know your own boundaries before having to know them (e.g. in case of a ‘burn-out’). If you do not learn this lesson now, you will end up overwrought in no time, if not worse.

VI: Take calculated risks

Those who want to avoid all risk, will never become really rich. Scout for relatively safe investments that offer a high profit and invest only money that you could spare to loose. Experts often choose for a stock portfolio that offers a profit of 12% annually. They normally do that by investing a part of their sum in stocks with high risks but also profits of 20 to 30%, the rest of their sum is invested in more conservative funds. Do not make the mistake of investing in an offer that offers an unusually high profit, because if you do others will be making their profit off of you.

VII: Generate additional cashflow

Search for additional sources of income besides your day-to-day job (e.g. by buying a small piece of real estate and rent that to others (not anyone has what it takes to do so) or invest in stocks). The bonus is that even if one of your sources is drained, other sources are still providing income to you.

VIII: Stash your cash

Millionaires of all people look after their money and will not spend it indifferently. So you managed to substantially increase your income? Good job, now keep managing your spending (do not immediately buy an expensive car, do not spend enormous amounts on vacations) pattern! If not: “easy in (income), easy out (spending)”. Experts advise you to take 10% of your income and put that on the bank, and to do that directly after receiving your income. Manage all your bank accounts and switch them, if you can make more profit elsewhere. Cars are also an enormous set-back, buy cars preferably second-hand instead of showroom state. Do not buy expensive, extravagant clothing; live on an average budget and most important of all: do not have debts (except for your mortgage).

IX: Inspiration inspires

Staying motivated consequently for prolonged period of time all alone is a very difficult task. Often this will result in you lacking the drive to consistently convert ideas into actions (since there is no direct stimulation to do so). Find a buddy that has comparable goals to achieve (here there is overlap with point II). Ask someone you admire to be your sparring partner or better yet your mentor.

X: Patience is king

Becoming rich is a slow but steady process. Keep your calm, keep your vision sharp and stay disciplined! Point I clearly stated that you design a plan for life.